Chýba tretia ruka

IT zamestnanci žijú v permanentnom strese

IT zamestnanci žijú v permanentnom strese

Až 82 % európskych a 85 % ame­ric­kých informatikov priz­ná­va, že prá­ca výrazným spô­so­bom ov­plyv­ňu­je ich osob­ný ži­vot. Pod­ľa vý­sled­kov štú­die res­pon­den­tov trá­pi ne­dos­ta­tok ča­su strá­ve­né­ho so svo­ji­mi deť­mi, os­la­be­né vzťa­hy s pria­teľ­mi a ro­di­nou, ne­dos­ta­tok spán­ku v dôs­led­ku pra­cov­né­ho vy­ťa­že­nia, atď.

Ok­rem to­ho vý­znam­né množ­stvo mladých opý­ta­ných IT pra­cov­ní­kov vy­ka­zu­je pod­prie­mer­nú fy­zic­kú kon­dí­ciu a štvr­ti­na z nich do­kon­ca tr­pí psychickými prob­lé­ma­mi.

výpoveď jedného z nich TU

IT zamestnanci žiju v strese

69 % IT ad­mi­nis­trá­to­rov zvažuje zme­nu za­mes­tna­nia pre veľ­ký pra­cov­ný stres. K naj­viac ci­to­va­ným prí­či­nám pra­cov­né­ho stre­su pat­ri­a po­žia­dav­ky ma­na­žé­rov, prístup u­ží­va­te­ľov a ná­roč­né ter­mí­ny. Pries­kum tiež zis­til, že IT pro­fe­sio­ná­li ma­jú veľ­ké množ­stvo nep­rep­la­te­ných nad­ča­so­vých ho­dín, keď 34 % z nich si roč­ne nad­pra­cu­je ek­vi­va­lent ďal­ších 12 pra­cov­ných týž­dňov.

Pries­kum ana­ly­tic­kej fir­my Opi­nion Mat­ters sa us­ku­toč­nil na viac ako 400 res­pon­den­toch z ra­dov IT pra­cov­ní­kov z EÚ a v Spo­je­ných štá­toch, pra­cu­jú­cich v or­ga­ni­zá­ciách, kde pra­cu­je od 10 do 500 za­mes­tnan­cov. Tým bo­la po­lo­že­ná otáz­ka na úro­veň stre­su v prá­ci, ná­zo­ry na hlav­né stre­so­vé fak­to­ry a na to, ako ten­to stres ov­plyv­ňu­je ich osob­ný a pro­fe­sij­ný ži­vot.

 Zdroj: http://www.itnews.sk

Stress at work infographics.jpg

stres admin women IT zamestnanci žiju v strese
IT zamestnanci žiju v strese

Veľ­ká časť pra­cov­né­ho stre­su IT ad­mi­nis­trá­to­rov vzni­ká ok­rem iné­ho v dôs­led­ku po­žia­da­viek pou­ží­va­te­ľov, kto­rým čas­to chý­ba­jú zá­klad­né zna­los­ti prá­ce s po­čí­ta­čom. Res­pon­den­ti pries­ku­mu nap­rík­lad uvied­li, že dos­tá­va­jú veľ­ké množ­stvo po­žia­da­viek pre „po­ru­chu” po­čí­ta­ča nep­ri­po­je­né­ho do elek­tric­kej sie­te, pri vy­lia­tí te­ku­ti­ny do po­čí­ta­ča či pri ve­do­mom opa­ko­va­nom sťa­ho­va­ní rov­na­ké­ho škod­li­vé­ho ob­sa­hu.

Kľú­čo­vé zis­te­nia za­hŕňa­jú:

 • 67 % IT per­so­ná­lu vy­hlá­si­lo, že ich prá­ca je jeden stres;
 • 36 % pra­cov­ní­kov strá­ca so­ciál­ne väz­by v dôs­led­ku rie­še­nia prob­lé­mov v nad­ča­so­vých ho­di­nách;
 • ďal­ším 36 % chý­ba väč­ší kon­takt s ro­di­nou pre vy­so­ké ná­ro­ky na osob­ný čas;
 • 28 % tr­pí ne­dos­tat­kom spán­ku;
 • 19 % res­pon­den­tov ocho­re­lo v dôs­led­ku stre­su, čo je o 4 % viac než v mi­nu­lom pries­ku­me;
 • v sú­vis­los­ti so za­mes­tna­ním sa roz­pad­li ale­bo bo­li váž­ne na­ru­še­né par­tner­ské vzťa­hy u 16 % pra­cov­ní­kov;
 • 24 % ľu­dí cí­ti, že sú v ok­ru­hu svo­jich zná­mych či v ro­di­ne oso­bou naj­viac za­ťa­že­nou stre­som.

IT pra­cov­ní­ci sú ta­kis­to jed­na zo sku­pín, kto­ré pra­cu­jú nad rá­mec maximál­ne 48-ho­di­no­vé­ho pra­cov­né­ho týž­dňa sta­no­ve­né­ho zá­kon­mi EÚ. V prie­me­re pra­cu­jú res­pon­den­ti pries­ku­mu o 6 ho­dín viac, ako je ich sta­no­ve­ný pra­cov­ný čas. 20 % per­so­ná­lu od­pra­cu­je do­kon­ca 8 – 12 ho­dín nad­ča­sov týž­den­ne. K veľmi podobným výsledkom dospeli výskumníci i v Čechách a na Slovensku.

IT zamestnanci žiju v strese

Ve­se­lé prí­ho­dy z IT

Aby bo­lo mož­né po­cho­piť, čo spô­so­bu­je ta­kú vy­so­kú úro­veň stre­su me­dzi IT per­so­ná­lom, bo­la po­lo­že­ná res­pon­den­tom otáz­ka na naj­bi­zar­nej­šie, naj­hlú­pej­šie či inak frus­tru­jú­ce ve­ci, kto­ré sa im sta­li:

 • Kon­co­vý pou­ží­va­teľ bol po­žia­da­ný, aby ot­vo­ril Win­dows – vzal to dos­lo­va a ot­vo­ril ok­ná v mies­tnos­ti.
 • Op­ra­va či vý­me­na za­ria­de­ní, do kto­rých pou­ží­va­te­lia opa­ko­va­ne udie­ra­li.
 • Pou­ží­va­teľ zdvi­hol he­ve­rom auto a po­dop­rel ko­le­so fi­rem­ným lap­to­pom – s fa­tál­ny­mi dôs­led­ka­mi.
 • Pou­ží­va­teľ­ka sa sťa­žo­va­la, že v jej po­čí­ta­či vy­čí­ňa duch, keď sa IT pra­cov­ník vzdia­le­ne pri­po­jil k jej PC, aby vy­rie­šil tech­nic­ký prob­lém.IT zamestnanci žiju v strese

A dl­ho­do­bo naj­po­pu­lár­nej­šie sú sťaž­nos­ti na ne­funkč­ný po­čí­tač či tla­čia­reň, pri kto­rých si pou­ží­va­te­lia nev­šim­li, že sú vy­pnu­té. 

IT zamestnanci žijú v strese aj našou zásluhou
Prečo som sa naučil autogénny tréning ? - výpoveď mladého informatika 

 

Ak chcete – skutočne účinne a dlhodobo – predísť takýmto stavom môžete si pozrieť (vypočuť) ďalšie články (audio) na tejto stránke. 

napríklad TU

IT zamestnanci žiju v strese

Hits: 66

4 odpovede na „IT zamestnanci žijú v permanentnom streses“

 1. Thanks for sharing, this is a fantastic blog post. Much obliged.

 2. Využila som tú možnosť stretnutia s Dr. Kožiakom. Snáď dokážem, s jeho pomocou prelogovať moje nočné biorytmi. Hoci viem, že to záleží najmä na mne, lenže… Ďakujem WordPress- ákom!

 3. Dostať tak na tú konzultáciu WodCompu moju “milovanú” šéfku. Tá by to potrebovala ako “soľ”.

Pridaj komentár

THIS SITE IS A MOSAIC OF FRAGMENTS FROM THE LIFE AND WORK OF THE AUTHOR. ALSO HIS VIEWS OF THE WORLD, MEETINGS WITH OTHER PEOPLE AND FRIENDS. THANKS FOR VISITING.

This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International