Archívy kategórie: TRÉNING PSYCHICKEJ KONDÍCIE A ODOLNOSTI VOČI STRESU

TRÉNING PSYCHICKEJ KONDÍCIE A ODOLNOSTI VOČI STRESU

TRÉNING PSYCHICKEJ KONDÍCIE A ODOLNOSTI VOČI STRESU

CIEĽ kurzu

Doterajšie kurzy “proti stresu” pre zamestnancov boli zväčša zamerané na základné poznatky duševnej hygieny v práci a bežnom živote človeka, správnej komunikácie, pozitívneho vnímania a zdravého sebapresadzovania. Tréning psychickej kondície a odolnosti voči psychickej záťaži a stresu umožňuje osvojenie reálne fungujúcich a efektívnych postupov autoregulácie vlastných psychických stavov a procesov. To vytvára podmienky pre ďalší rozvoj osobnosti, zlepšenie neuropsychickej kondície a podávanie kvalitných pracovných výkonov i v náročných podmienkach.

AUTOGÉNNY TRÉNING (hlavná metóda kurzu)

Existuje celý rad prístupov meniacich pracovnú atmosféru, firemnú kultúru, zvyšujúcich efektívnosť komunikácie a v konečnom dôsledku aj prosperitu celých organizácií. Ich ťažisko však spočíva viac v sociálno-psychologickej rovine ako v rovine individuálnej, osobnej zmeny vlastného správania a prežívania.

V tomto smere dnes trh ponúka celý rad rôznych, viac či menej exaktných návodov a metód sľubujúcich rýchlu zmenu v  správaní, prežívaní a výkonnosti človeka. Len niekoľko z nich spĺňa kritéria vedecky overených metód, prinášajúcich dlhodobý pozitívny efekt, nezasahujúcich do hodnotovej integrity osobnosti a jej kultúrnej identity. Medzi najprepracovanejšie metódy v tomto smere, využiteľné najmä v oblasti riadenej kultivácie profesionálneho zdravia a profesionálnej zdatnosti jedincov  patrí AUTOGÉNNY TRÉNING (AT) vyvinutý nemeckým lekárom J. H.  Schultzom.

Podľa celého radu našich i zahraničných autorov sa  AT stal nielen najrozšírenejšou psychoterapeutickou a psychohygienickou technikou, ale v posledných 20 – tich rokoch sa stáva aj účinnou psychoprofylaktickou metódou, v kontexte prevencie zlyhania ľudského činiteľa v pracovnej sfére.

Popri naznačenom prínose autogénneho tréningu v pracovnej oblasti, je neoceniteľný aj jeho individuálny, osobný prínos. Vedie k objektívnemu zlepšeniu telesného a duševného zdravia v mnohých oblastiach (kardiovaskulárne a tráviace ťažkosti, tréma, nespavosť, atď.). Tiež k zlepšeniu sebauvedomenia, zvýšeniu integrity vlastnej osobnosti a nakoniec, v prípade jeho dlhodobejšieho využívania i k jej rozvoju a racionálnej prestavbe To býva často významnou motiváciou účastníkov kurzov organizovaných zamestnávateľom.

Z výhod, ktoré  autogénny tréning prináša zdravému človeku udávajú absolventi autogénneho výcviku zvyčajne, že:
  • sa stávajú nenápadne pokojnejšími, vyrovnanejšími a vedia lepšie kontrolovať svoje emocionálne reakcie.
  • dokážu viac tlmiť nežiaduce návyky a nutkavé pocity
  • vedia získať odstup od emocionálnych reakcií iných ľudí, čím zlepšujú svoje sociálne správanie a zvládanie náročnejších životných situácií
  • dokážu sa lepšie adaptovať na realitu, vrátane akceptovania situácií neriešiteľných a nimi neovplyvniteľných
  • si uvedomujú postupný nárast dôvery v seba samého, zodpovednosť za svoje zdravie, za využitie svojich schopností. To  sa prejavuje lepšou organizáciou vlastného času a väčšou vytrvalosťou pri dosahovaní vytýčených cieľov
  • po zvládnutí základného stupňa udávajú, že sa dokážu i v nepriaznivých podmienkach lepšie sústrediť na vykonávanú činnosť a úspešne ju dokončiť.

 

Uvedené konštatovania sa opierajú o poznatky mnohých domácich a zahraničných odborníkov. Tiež o  viac ako 30 ročné skúsenosti lektora, ktorý túto metódu uplatňoval v psychologickej príprave rozhlasových a televíznych moderátorov, adeptov herectva, žurnalistiky, bankových manažérov.  Tiež v príprave vrcholových športovcov (tenis, krasokorčuľovanie, ľahká atletika, vzpieranie, lyžovanie) a aj napr. pri výcviku pilotov.. Popri tom sa zaoberal vývojom psychologických metód založených na spojení muzikoterapie a AT. Tieto metódy sú odbornej i laickej verejnosti známe pod názvami Psychobalzam (OPUS 1985, 1993) a Psychosiesta (SRo 1987). Ním realizovaný kurz autogénneho tréningu, bol opakovane vysielaný Slovenským rozhlasom  a v roku 1994 ocenený medailou Svetovej zdravotníckej organizácie.

Celý AUDIO kurz autogénneho tréningu nájdete  TU.

Kompetencia: odolnosť voči stresu
J.H. SchultzHašto
anglL

 

handbuch_autogenes_training-9783423362085

 

 

 

 

 

 

 

Autogénny tréning Lobzin Rešetnikov

Autogénny tréningHans Lindeman

 

 

 

 

 

 

Autogénny tréning Konig di Pol

Geist

 

 

 

 

 

1456773_1447244152162536_205957567_n

Autogenní trénink cesta k

 

 

 

 

 Autogenní trénink pro děti