Gramorevue

Recenzie

PSYCHOBALZAM

recenzie nového vydania

 GALAXY  brainfitness expert

Ján Valuch  CEO president WAAT

Jan Valuch,owner and CEO Galaxy (Europe)
Jan Valuch, owner and CEO Galaxy (Europe)
Psychobalzám je hudební nahrávka s mluveným slovem: řízenou relaxací, určenou k autogennímu tréninku – k relaxaci a uvolnění. Nahrávka byla vytvořena s cílem dosáhnout duševního a tělesné uvolnění v případech ztíženého usínání a špatného spánku.
Nicméně toto byl cíl nahrávky v době svého vzniku (1984, Opus) a dnešní doba dala nahrávce paradoxně nový rozměr, spíše mnoho nových rozměrů. Nahrávka je dnes velmi dobře využitelná nejenom pro odstranění špatného usínání, ale pro nácvik relaxace, autogenní trénink, jakýkoliv odpočinek, odstraňování stresu a únavy a další aplikace.
Psychobalzám byl zcela jedinečným projektem, na kterém spolupracovali desítky lidí. Autorský tým vyvinul ve vysoké kvalitě velmi originální a dodnes nepřekonané dílo – i proto je nová reedice (2015) docela logický krok. Na vývoji se podíleli špičkové organizace tehdejší doby (špičkové i v rámci střední Evropy či Evropy), například Psychologická laboratoř Československého rozhlasu, Psychologický ústav Karlovy univerzity, středisko vrcholového sportu ČSZTV, psychologické pracoviště SLOVAIR, psychologické oddělení Psychiatrické léčebny  Kroměříž nebo Státní ústav národního zdraví. Kvalita se projevuje ve všem: v použité znalosti autogenního tréninku, v dobrém výběru moderátora, v kvalitě nahrávky hlasu, v přiměřené délce nahrávky… Kvalita se mj. projevuje v tom, že Psychobalzám můžete poslouchat mnohokrát, dokola.
Recenzie
Autogramiáda samizdatových audio kópií

Mocným argumentem je jistě hlas slovenského herce Ladislava Chudíka – mnozí jej budete znát z roli primáře Sovy z Nemocnice na kraji města. Využití pana Chudíka se dnes jeví jako nostalgické a když přidáme fakt, že je z této role znám jako velký dobrý šéf, který uměl uklidnit a pečovat, tak z toho až mrazí. A určitě to vaší relaxaci z hlediska programování vědomí pomůže. Výběr pana Chudíka jako moderátora nahrávky samozřejmě se seriálem Nemocnice na kraji města nijak nesouvisel (nesedí to ani časově) – je to náhoda – ale v tomto případě výhodná náhoda.

V osmdesátých a devadesátých letech bylo prodáno 60000 ks, což je naprosto rekordní množství (v oblasti mluvené relaxace i jiných), které už zřejmě jiný titul nikdy nepřekoná.Psychobalzám je legenda. Na začátku devadesátých let (po revoluci) byl pochopitelně po všech těchto věcech ,,hlad“, nicméně to nijak kvalitu nahrávky a rekordní prodeje nesnižuje.

Pokud chcete aktivně relaxovat, nemůže vám Psychobalzám doma chybět! Ostatně i proto jsme jej zařadili do sortimentu Galaxy.  Také reedice se stává populární, což je vidět i na tom, že vydavatel musel už několikrát řešit porušování autorských práv (a dobře je hlídá, takže zdarma Psychobalzám nikde nestáhnete).

Jan Valuch

mental coach & terapeut

president WAAT  (World Association of AVS technology)

GALAXY CEO marketing

Recenzie

Doc. MUDr. Silvester Mašura, CSc., PhDr. Zlatica Mátejová
Recenzie PSYCHOBALZAM spánok sugescia hudba relaxácia
Psychobalzam MGF kazeta OPUS 1994

Autor hudobno-slovnej relaxácie Milan Kožiak, psychológ Psychologického pracoviska Čs. rozhlasu v Bratislave, vyvinul po dlhodobej dôkladnej teoretickej príprave a praktickom overovaní na viacerých exponovaných pracoviskách osvedčenú metódu predspánkovej relaxácie. Uplatnil v nej poznatky muzikológie, muzikoterapie a sugestológie a spojením hudby a slova dosiahol zvýšené regulatívne pôsobenie na psychické i somatické procesy. Harmonický spojením hudby a slovnej sugescie možno vyvolať zvýšené pôsobenie dvoch pozitívnych vplyvov (synergický efekt), čím možno trvácnejšie znížiť nežiadúce príznaky napätia v psychickej i somatickej oblasti. Tento synergický efekt sa dá veľmi účinne využiť vo viacerých oblastiach medicíny, psychológie, pedagogiky  a najmä špeciálnej a liečebnej pedagogiky.

Slovný prednes

stvárňujú vynikajúci herci – národný umelec Karol MACHATA v slovenskej verzii a národný umelec Ladislav CHUDÍK v českej verzii, ktorí veľmi zodpovedne a citlivo pristupovali k slovnej predlohe. Ich mimoriadne interpretačné schopnosti a dokonalé ovládanie modulácie hlasu a štýlu prednesu od jednoduchého, cez vysvetľujúci, presviedčajúci i ľahko poetizujúci, s kadenciou textu ku presviedčajúcemu až sugestívnemu, pôsobia najmä na emocionalitu a obrazotvornosť počúvajúceho.

Kým hlas K. Machatu disponuje mimoriadne bohatou paletou výrazovo sugestívnej emocionality a špecifickými schopnosťami empatickými stotožnenia sa s psychickou situáciou vnímateľa, hlasový prejav L. Chudíka akoby vyjadroval vnútornú silu vyrovnania sa so skutočnosťou, zdržanlivú sebaistotu a pokojnú, rozvážnu múdrosť. Machatov hlas umocnený syntóniou hudobného vyjadrenia vnímateľa jemne, citlivo, no priamo sugestívne prenáša do procesu psychickej a somatickej relaxácie. Spôsob slovného vyjadrenia L. Chudíka predstavuje pre vnímateľa istú akoby racionálne motivovanú oporu, vitálnu stimuláciu uvedomeného chcenia a vôle v procese relaxačného diania. Nuansie špecifík rozdielnosti hlasov obidvoch umelcov v slovenskej a českej verzii hudobno-slovnej relaxácie predstavujú významný pozitívny faktor mnohotvárneho saturovania subjektívnych individuálnych potrieb poslucháčov, ktoré podmieňujú proces ich uvedomeného sústredeného vnímania slovných a hudobných zložiek relaxačného modelu.

Autor Psychobalzamu

citlivo a uvážene vybral nielen slová, ale aj sprievodnú hudbu, ktorá výrazovo dotvára, obohacuje a dokresľuje relaxačný slovný text a tak umocňuje emocionálny stav hlbokého uvoľnenia. Aplikované hudobné skladby majú výrazne tlmiaci a uspokojujúci účinok, vyvolaný ich pravidelným a pokojne plynúcim  rytmom, miernym tempom a príjemnou melodikou, jemným dynamickým prenosom a plynulým prechodom z jednej skladby do druhej. Na hudobno-slovnú relaxáciu vybral autor  diela svetoznámych hudobných skladateľov: P.I. Čajkovského, A.Vivaldiho, W.A.Mozarta, A.Marcella, J.S.Bacha, A. Dvořáka (okrem nich na doplnenie ešte skladby P.Chopina, Schuberta, L. van Beethovena, ktoré sú uvedené na druhej strane MGF kazety).

Recenzie Majster zvuku Gustáv Šorál a psychológ PhDr. Milan Kožiak - pri finalizácii pôvodného, prvého vydania Psychobalzamu.
Majster zvuku Gustáv Šorál a  PhDr. Milan Kožiak – pri finalizácii pôvodného, prvého vydania Psychobalzamu (OPUS 1983)

I keď sú účinky spojenia slova a hudby podrobne preskúmané, je potrebné priblížiť si ich vplyv najmä na hlboké, fylogeneticky staršie vrstvy centrálneho nervového systému. Ide nielen o prenos akustických informácií do sluchovej oblasti v spánkovom laloku, ale aj o ich prenos do sieťkového útvaru mozgového kmeňa.

Je to „nešpecifická dráha“, ktorá modifikuje akustickú informáciu a prenáša ju do limbického systému. Sieťkový útvar má veľký význam pre inhibíciu (zábranu) a facilitáciu (uľahčenie) prenosu informácií a pôsobí na rozsiahle funkčné oblasti. Lokalizácia oblastí vnímania v limbickom systéme a spánkovom laloku mozgu vysvetľuje prevahu emocionálnej modality vnímania hudby a vedomú racionálnu rovinu vnímania reči. Pri počúvaní hudby sa vyvolávajú z nešpecifického systému sieťkového útvaru budivé reakcie v somatickej sfére vo forme zmien svalového napätia a zvýšenej svalovej činnosti. Tak pri dynamickej hudbe možno pozorovať pohyby nôh, rúk, hlavy i celého tela podľa rytmu hudby. Možno pozorovať aj vegetatívne reakcie ako zmeny krvného tlaku, frekvencie pulzu a dýchania, čo sa  dá registrovať pomocou prístrojového zariadenia.

Zameraným pôsobením výrazovej syntónie slova a hudby možno dosiahnuť preventívne i terapeutické účinky ako komplexné psychické a somatické uvoľnenie, zotavenie, plynulý a neprerušovaný spánok, ale aj zvýšenie sebadôvery a zdravej aktivity vnímateľa. Relaxácia pri hudbe sprevádzanej sugestívne zameraným slovným textom nie je únikom pred realitou, pred zodpovednosťou – ale je prameňom , z ktorého možno čerpať silu, životnú aktivitu a povzbudenie do práce a ďalšie sociálno-psychologické postoje jedinca.

Psychobalzam

ukazuje, že túto metódu možno úspešne použiť úspešne u ľudí rôzneho veku, rôzneho povolania, vzdelania, rovnako u mužov i žien v týchto situáciách: pri poruchách spánku rôzneho pôvodu, pri udržovaní rytmu bdenia a spánku v zamestnaniach vyžadujúcich nočné smeny, pri rozrušení a psychických atakoch, ako pomoc pri zvyšovaní vlastnej výkonnosti a rozvoji osobnosti. Tiež pri niektorých neurózach, najmä neurózach reči – zajakavosti alebo rýchlej nezrozumiteľnej reči (brblavosti) u dospelých. Psychobalzam sa osvedčil ako súčasť psychologickej prípravy vrcholových športovcov.

Táto metóda vyvolala nadšenie množstva laickej  i odbornej verejnosti, rôznych odborných pracovísk neurologických, psychiatrických, psychologických a liečebno-pedagogických, kde ich s úspechom používajú. Získaný úspech a uznanie odborníkov i širokej verejnosti zaväzujú autora aby vo svojom veľmi náročnom úsilí neprestal, ale rozpracoval svoju hudobno-slovnú relaxáciu do ďalších tvorivých modifikácií, ktoré by sa veľmi dobre uplatnili najmä v oblasti terapie detských neuróz, ktoré sú v súčasnej dobe veľmi frekventované.

Prevzaté z HUDOBNÝ ŽIVOT, roč XIV, 1984, č.15, s.4

Gramorevue

Recenzie Gramorevue

Yvette DvořákováRecenzie GRAMOREVUE, č. 8, 1984, Yvette Dvořáková

Recenzia GRAMOREVUE, č. 8, 1984, Yvette Dvořáková

 ČESKOSLOVENSKÁ PSYCHOLOGIE

PhDr.Tomáš Novák, PhDr. Miloslav Kotek

Recenzie Čs. psychologie

 Československá psychologie,časopis pro psychologickou teorii a praxi,   č-6, XXIX, 85

 

 TEÓRIA VŠEOBECNEJ  PSYCHOLÓGIE cesty jej rozvíjania

  prof.  Damián Kováč
Recenzie D.Kováč
VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1995, str, 290.

Kontaktný formulár (spätné ohlasy, feedback)

5 odpovedí na „Recenzie“

  1. Psychobalzam s Karlom Machatom, je to najlepsie co clovek moze pocuvat pred spanim.

  2. Psychologické pracovisko Čs. rozhlasu v Bratislave vzniklo v roku 1974-5 na základe osvieteného rozhodnutia vtedajšieho riaditeľa Pavla Kováča. V Prahe obdobné pracovisko neexistovalo a tamojšie vedenie váhavo vyčkávalo ako tento “experiment” v Bratislave dopadne. Psychológia, ako teoretická i aplikovaná vedecká disciplína bola v hlavách mnohých vtedajších súdruhov a prominentov zafixovaná ako buržoázna paveda a len pomaly si hľadala svoje miesto pod slnkom vtedajšieho socialistického Československu.
    Samotné psychologické pracovisko Čs.rozhlasu v Bratislave bolo personálne vybavené minimálne (1 1/2 zamestnanca, psychológ + laborantka). Postupom času sa mu však podarilo vybudovať na vtedajšie pomery moderné laboratórium, ktoré dovoľovalo vykonávať aj náročnejšie výskumy, prieskumy, expertízy a experimenty. V prípade vývoja a overovanie účinku Psychobalzamu a ďalších podobných metód dokázalo naplno využiť aj možnosti rozhlasu ako takého (Elektroakustické štúdio, veľký hudobný archív rozhlasu). Tiež spoluprácu s poprednými interpretmi, konzultácie s odborníkmi z psychológie a psychiatrie, muzikológie, lingvistiky, atď. Nezanedbateľnú rolu zohrávala veľká a spontánna spätná väzba získavaná priebežne od rozhlasových poslucháčov.
    Komparovať úroveň tohoto pracoviska s inými podobnými pracoviskami v rámci vtedajšieho Československa, či v európskom meradle je zložité a diskutabilné. Pri všetkej skromnosti je však v tejto súvislosti zrejme vhodné uviesť, že za opakovane vysielaný Kurz autogénneho tréningu, jeho prínos v oblasti zdravotnej výchovy a zvládania závislostí bolo toto pracovisko v roku 1995 ocenené medailou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), udeľovanou raz ročne Generálnym riaditeľom Hiroshi Nakajimom.

  3. Nedá mi neopýtať sa – koľko odborníkov vlastne pracovalo v tom spomínanom “špičkovom?” psychologickom laboratóriu Československé rozhlasu? a kde sa nachádzalo, či nachádza? V Prahe, či v Bratislave?

  4. Tá nová recenzia Pychobalzamu od Jana Valucha, známeho priekopníka moderných neurotechnológií je veľkolepá. Je z nej síce cítiť istý marketingový zámer, ale zároveň treba podčiarnuť, že uvádza pravdivé fakty a potvrdzuje overené skúsenosti z jej využívania. Vydavateľstvo a najmä samotného autora Psychobalzamu Dr. Kožiaka iste potešilo, že recenzent zhrnul históriu vzniku tejto legendárnej nahrávky, pozitívne posúdil a súčasnej verejnosti odporučil tento, z archívu vytiahnutý balzam na dušu.

  5. Recenze jsou fajn, ale trochu prošlé. Chtělo by to jejich inovace. Rozhodně by to pomohlo. Věrte mi. 🙂

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

“*LEN HUDBA POVIE DOSLOVA I ČO SA NEPOMESTÍ DO SLOVA” *

This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International