švindlér

Švindel test

ŠVINDEL TEST

Predloha – testovací list Schwindel testu

Táto zdanlivo jednoduchá a nenáročná skúška detekuje sklon jedincov dosiahnuť žiadaný výsledok aj za cenu podvádzania (švidlovania).  Schwindel test evokuje intrapsychické napätie tetovaných osôb, ktoré je dôsledkom konfliktu medzi ambíciou v skúške uspieť a inštrukciou apelujúcou na rešpektovanie danej podmienky.

Pri dodržaní tejto podmienky nie je možné v skúške uspieť.

Skúška detekuje ľudí, ktorí odolajú nutkaniu porušiť dané pravidlo a predpokladá, že si budú rovnako počínať i v reálnych životných situáciách a pri plnení pracovných úloh a povinností. Výsledok v nej dovoľuje dedukovať úvahy na integritu osobnosti a jej odolnosť v morálne náročných podmienkach a stresujúcich situáciách.

Administrácia:

Skúšku možno administrovať individuálne i skupinovo, pričom treba brať na zreteľ rôzne situačné okolnosti. Významne väčší tlak na dodržanie inštrukcie prináša individuálne testovanie pri ktorom má jedinec relatívne menší priestor úniku z dohľadu administrátora. Pri skupinovom administrovaní je tento priestor väčší a umožňuje dosiahnutie „lepších výsledkov“.
Účel testovania významne podmieňuje prístup (motiváciu) posudzovanej osoby a výsledok. Aj vzhľadom na uvedené by mal skúšku administrovať skúsený psychológ s praxou v posudzovaní psychickej spôsobilosti na prácu. Skúšku je možné aplikovať u ľudí rôznych vekových kategórií, vrátane  mládeže.
V rámci testovej batérie je vhodné zaradiť ju uprostred súboru použitých metód, zvlášť po výkonových testoch a časovo náročných dotazníkoch. Najvhodnejšie pred plánovanou prestávkou.
Prestávka umožní psychológovi zmierniť sklamanie z neúspechu v skúške u frustrovaných jedincov (ktorí vlastne v skúške obstáli), napr. položartom vyslovenou poznámkou „ nemáte sa čoho obávať, čím horšie výsledky ste dosiahli tým lepšie pre vás“.

Inštrukcia:

1/ Ruku s perom (ceruzkou) položte voľne vedľa pravej (ľaváci vedľa ľavej) zvislej strany predlohy, ktorú máte pred sebou. Je na nej zobrazený kruh na ktorého obvode je zobrazených sedem menších kruhov. Ruku teraz mierne zdvihnite tak aby ste sa nedotýkali podložky a do všetkých siedmych menších kruhov vpíšte číslicu 1 v smere šípky.

(Po zbežnej kontrole postupu pokračujeme v inštrukcii)
2/ Teraz vráťte ruku späť do pôvodnej polohy. Ďalej budeme pokračovať vpisovaním číslice 2, ale s jedným „malým“ rozdielom. Požiadam vás aby ste teraz do všetkých siedmich kruhov na obvode veľkého kruhu vpísali číslicu 2 so ZAVRETÝMI OČAMI. V tom istom smere, v smere hodinových ručičiek. Pero priložte ku kruhu z ktorého začínate. Neprekáža že vpisované čislice sa budú navzájom prekrývať.
Zavrite oči. Môžete začať.
Môžete ich otvoriť až po vpísaní všetkých siedmich číslic 2.
(Na sprievodné často emocionálne reakcie a verbálne vyjadrenia nereagujeme a primerane stroho pokračujeme v pokuse č.3)
3/ Spoliehame sa na váš čestný a zodpovedný prístup a na to, že budete mať oči úplne zatvorené , že sa nebudete snažiť švindlovať a oči mimovoľne, ani na okamih, neotvoríte.
Nasledovnú časť inštrukcie zaradíme podľa úvahy a skôr výnimočne: „Predpokladáme, že docielite aspoň 50% úspešnosť, t.j. aspoň 2-3 pokusy z celkom piatich budú bezchybné, t.j. všetkých sedem číslic bude vpísaných do malých kruhov na obvode veľkého. Kruh sa započítava len vtedy ak všetkých sedem číslic je zapísaných vnútri kruhov.“
Pokračujte vpisovaním číslice 3. Zavrite oči. Po ukončení radu, t.j. po vpísaní č. 3 môžete oči otvoriť a skontrolovať svoj výkon.
4/ Ďalej budeme pokračovať rovnakým spôsobom vpisovaním číslice 4 (5). Zavrite oči, môžete začať
( pri pokuse č. 4 je funkčné poľaviť z dohľadu nad priebehom skúšky a napr. „pozerať sa z okna“ )
5/ Po piatom pokuse a následnom zbere predlôh je vhodné uvoľniť napätie, napr. už spomenutou poznámkou, „nemáte byť prečo sklamaní. pri tejto skúške platí – čím horšie ste obstáli tým lepšie pre vás „ .

Vyhodnotenie a interpretácia:

U ľudí, ktorí absolvovali Schwidel skúšku bez jediného „správneho“ zásahu je odôvodnený predpoklad, že odolajú vnútornému konfliktu medzi svojimi zásadami, ambíciami, neúspechom a vonkajším tlakom aj v reálnom živote a za cenu možných komplikácií.
Pri dodržaní, rešpektovaní podmienky „zavretých očí“ nie je možné v skúške „uspieť“.
Zápisy v prvom štartovacom kruhu sa do vyhodnocovania jednotlivých pokusov nezapočítavajú.
Už dve číslice vpísané pri jednom pokuse potvrduzjú nedodržanie inštrukcie, pokynu „zavretých očí“. Poukazuje to na ambíciu uspieť pri tejto skúške aj za cenu švindlovania.

Interpretácia a zovšeobecňovanie takého výsledku aj na ostatné prejavy a správanie posudzovanej osoby však musí byť veľmi opatrné, najmä so zreteľom na skutočnosť, že reálny život v našej kultúre si často žiada istú mieru účelového pragmatizmu. Niektorí šikovnejší (rafinovanejší) chcú vykĺznuť z dilemy „podvádzať? – nepodvádzať?“ tak, že vpisujú číslice na obvody malých kruhov.
Tri a viac „zásahov“ opakujúcich sa v jednotlivých pokusoch možno hodnotiť ako mieru nezrelosti, naivity a zníženej schopnosti odolávať konfliktom medzi svojimi schopnosťami a očakávaniu úspechu, prípadne tlaku prostredia, autority. atď.. Možno tiež uvažovať o konformnom, nezodpovednom, bezzásadovom až nepoctivom prístupe k iným ľuďom, k životu a zvereným úlohám.
Pri vyvodzovaní záverov je však vždy potrebná súhrnná diferenciálno-diagnostiká úvaha opierajúca sa o anamnestické údaje, výsledky ďalších psychologických testov a priebeh riadeného rozhovoru. V ňom možno v rámci Taktiky preverovania hodnoverností výpovedí posudzovaného uchádzača ( viac TU) položiť napr. otázku „Mohli by ste uviesť nejakú situáciu, okolnosť vo vašom živote, či v práci, kedy bolo vhodné, správne, užitočné, obísť, porušiť nejaký predpis, pravidlo, či smernicu? “ Ľudia so sklonom k nepoctivému prístupu hravo poznamenajú napr. “ Však dnes by som bez porušenia predpisov nezarobil ani na slanú vodu.“. Tí úzkostliví, precízni, svedomití a disciplinovaní a zvyčajne uvedú “ ja nikdy neprejdem ani cestu ak svieti na semafore červená“. V takýchto prípadoch je na mieste úvaha, otázka osobnostnej rigidity, pretože len svedomité a disciplinované dodržiavanie predpisov, noriem a „slepá“ lojalita voči autorite ešte nemusí byť zárukou zodpovedného konania.
Pojem zodpovednosť je pojmom vyššej morálnej kategórie ako sú pojmy čestnosť, poctivosť, svedomitosť. Schwindel skúška overuje len ich dodržiavanie, prípadne sklon k ich porušovaniu pokynov a pravidiel. Jej prínos v skladaní profilu posudzovanej osobnosti však môže byť napriek tomu významný.

Záverom

Zodpovedné, morálne zrelé konanie človeka berie vždy ohľad napríklad na potreby slabších, odkázaných v núdzi, či ľudí v ohrození. Zodpovední ľudia sú si vedomí rizík a možných dôsledkov prekročenia všeobecne písaných i nepísaných pravidiel aj za cenu vlastných strát. Možno tiež povedať, že svedomitosť a disciplinovanosť sú zárukou ustáleného poriadku v spoločenstve, zatiaľ čo zodpovednosť prispieva k jeho náprave a zdokonaleniu aj za cenu prekročenia zaužívaných noriem.

Základná informácia o teste a jeho pôvode:

Schwindel test nebol  štandardizovaný.

Podľa dostupných informácií je autorom skúšky nemecký psychológ a pedagóg Hans VOLKELT (1886-1964) jeden zo zakladateľov Geštalt psychológie. Tento vedecký smer celostného prístupu k vnímaniu, psychik a osobnosti presadzoval širší (celostný) rámec skúmania faktorov determinujúcich správanie človeka. Popri kultúrne historických a sociálnych vplyvoch zahrňoval – na rozdiel od asocianizmu a behaviorizmu aj antropologické a biologické vplyvy, vrátane fyziologických a potenciálu genetických daností. Podľa tejto teoretickej koncepcie je správanie človeka vždy prejavom súhrnu vzájomne prepojených činiteľov a vplyvov – v celostnom zmysle.
Na Slovensku, po novembrových udalostiach ´89 bola táto skúška v roku 1990 súčasťou testovej batérie použitej na posudzovanie psychických predpokladov uchádzačov o uvoľnené riadiace pozície a funkcie: vo finančníctve a banovníctve, v zahraničnej službe, hospodárskom manažmente a v štátnej správe. Psychologické posudzovanie uchádzačov bolo súčasťou vládneho konkurzu organizovaného vtedajším Úradom vlády a Slovenskou psychologickou spoločnosťou pri SAV. Zúčastnilo sa ho cca 3000 uchádzačov zväčša do 30-tich rokov a posudzovanie realizovalo cca 100 psychológov – členov SPS SAV.

Pre štúdijne potreby v rámci prednášok z predmetu „Psychologická prevencia a ľudský činiteľ v pracovne sfére“ (Katedra psychológie Trnavskej univerzity) vypracoval PhDr. Milan Kožiak (milan.koziak@windowslive.com)
12.1. 2008

schwindel test sk
pre pokračovanie kliknite na text

Schwindel test - ukážka

Takto absolvovala schwindel test uchádzačka o prácu v NBS.   Všetky číslice vpísala do vnútra kruhu, čo nasvedčuje, že zvládla dilemu medzi ambíciou byť úspešná a inštrukciou mať počas vpisovania jednotlivých čísiel zatvorené oči. To dovoľuje predikovať jej rešpektovanie daných pravidiel, disciplinovanosť a tiež odolnosť a integritu v nekonformnej a v ambivalentnej situácii. Tiež dedukovať na rad ďalších vlastností vhodných pre uvažovanú prácu, akými sú napr. svedomitosť. Pravda – pokiaľ neprehliadla cieľ a podstatu samotnej skúšky. Ak by tomu tak však aj bolo, poznatky hovoria, že aj tí ľudia, ktorí vedia „o čo“ v tej skúške ide a nemajú šancu  v nej uspieť ak dodržia podmienku zavretých očí. Napriek tomu sa „úspešné“ pokusy pravidelne objavovali v reálnych testových situáciách. Boli osoby, ktoré dosahovali „závratnú“ úspešnosť, ale aj také, ktoré sa nevmestili na list A4 a expanzívne písali nielen mimo kruhu, ale aj po stole. To je tiež cenná informácia. Napriek tomu, že skúška vyvolával istú tenziu, rozpaky a smiech po otvorení očí za každým pokusom, väčšinou ju ľudia vnímali odľahčene a skôr ako milý žart a to dokonca aj takí čo suverénne švindľovali, od začiatku do konca. 😊

6 odpovedí na „Švindel test“

  1. Jednoduchý, ale skvělý test. Zkoušela jsem ho několikrát na firemních vzdělávacích akcích. Pokaždé, se našel někdo, kdo chtěl být úspěšný i za cenu podvádění. Možná test také naznačuje úroveň naivity takových osob. 🙂

  2. In this grand pattern of things you’ll receive a B+ just for hard work. Where exactly you actually confused everybody was on all the particulars. You know, it is said, the devil is in the details… And that couldn’t be much more correct in this article. Having said that, permit me reveal to you exactly what did give good results. The text can be quite powerful which is probably the reason why I am taking an effort to opine. I do not really make it a regular habit of doing that. Next, even though I can certainly see a leaps in reasoning you make, I am not really sure of how you appear to unite the details that help to make the actual conclusion. For right now I shall yield to your point but wish in the foreseeable future you actually link the dots better.

  3. This is a really good tip especially to those new to the blogosphere. Short but very accurate info… Appreciate your sharing this one. A must read post!

  4. Tým testom preverím priateľku. Super test! vlastne celá stránka je super -duper. 🙂

  5. Thanks-a-mundo for the blog. Much obliged.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *