Archív kategorií: HUDBA A …

HUDBA A SPÁNOK

HUDBA A SPÁNOK

Účel, kritérium výberu, réžijné aspekty realizácie.

V hudobno-slovných modifikáciách AT znie hudba po celý čas v pozadí. Jej funkcia je sekundárna. To však neznamená je druhoradosť. Jej poslaním je hudobne dokresliť a dopĺňať prednes sugescií (relaxačných, imaginatívnych, aktivizačných). Výber hudby a jej skoro vždy potrebná úprava by mala, popri formálne ilustratívnej funkcií, tiež vyvolávať potrebný psychologický účinok odpútavania sa od okolitého prostredia a prehlbovania psychofyziologických procesov uvoľňovania celého organizmu, vrátanie zmiernenia, stíšenia mentálnej aktivity. Zvládnutie tejto fázy je predpokladom ako spánkových tak aj aktivizačných záverov takýchto modifikácií AT. Túto úlohu môžu splniť ak jej harmonicky vyrovnaná hudobná línia pôsobí na väčšinu poslucháčov ako príjemné „zvukové pole“ a vnímanie jej formy a obsahu ustúpi do pozadia.

Základným kritériom výberu hudobných skladieb a výňatkov bol preto muziko- terapeutický „izoprincíp“ vyjadrujúci potrebu výberu takej zostavy hudobných diel (častí), ktoré v úvode najprv mierne korešpondujú s predpokladaným negatívnym psychickým rozpoložením poslucháča, trápiaceho sa ťažkosťami pri zaspávaní. V strednej časti toto rozpoloženie neutralizujú a v závere prehĺbia spánkové uvoľnenie.
V hudobne zložke predspánkovej relaxačnej nahrávky PSYCHOBALZAM boli použité skladby, upravované motívy a výňatky z nasledovných diel:
00:01 P.I. Čajkovskij – Spiaca krásavica, Baletná siuta, Adagio, 
01:22 A.Vivaldi - Alla rustika, Koncert č. 4, G-dur, Adagio, 
03:26 W. A. Mozart - Koncert pre klavír a orchester C- dur, K.z. 467, Andante,
07:52 A.Marcello - Koncert pre hoboj a orchester d-mol, Adagio, 12:45 J. Pachelbel - Kánon D-dur pre trojo huslí a generálbas, 
18:20 A.Dvořák - IX. Symfónia E- mol, Z nového sveta, Largo, 
25:30 J.S. Bach - Air z III. Suity D-dur 
Úvodná časť rezonuje s disharmonickým psychickým rozpoložením potenciálneho poslucháča a jej cieľom je akési „intro“ , ktoré zväčša nevyvoláva primerané relaxačné odozvy. Až po nej nasleduje výber skladieb a výňatkov s príjemnou melodikou, upokojujúcim, neskôr až tlmiacim účinkom. Takýto účinok vyvoláva predovšetkým pravidelný a pokojne plynúci rytmus, zmierňujúce až pomalé tempo a citlivý prenos dynamiky z jednej skladby do druhej. Za najvyhovujúcejšie sú v tomto zmysle považované diela z hudobného baroka a klasicizmu, prípadne i pokojné imaginatívne časti impresionistických diel. V hudobno-slovnej imaginatívnej modifikácii AT nazvanej PSYCHOSIESTA boli celkom úspešne použité skladby známych autorov komponujúcich inštrumentálnu a elektronickú hudbu.
Pôvodný zámer vkladať prednes textu do vopred pripravenej hudobnej kompozície sa neukázal schodný. Nedarilo sa ho zosúladiť zo súbežne znejúcou hudbou. Slovný prednes bol preto vždy nahrávaný samostatne a nezávisle na hudobnom podklade. To umožnilo presnejšiu postsynchronizáciu s vybranými hudobnými motívmi. Tie boli následne rovnako upravované, prispôsobované slovnému prednesu a so zreteľom na hudobno-slovný kontrapunkt, najmä v závere jednotlivých sekvencií.
PSYCHOBALZAM hudba a spánok
Majster zvuku Gustáv Šorál a psychológ PhDr. Milan Kožiak – pri finalizácii pôvodného, prvého vydania Psychobalzamu (OPUS 1983). Na realizácii digitalizovaného vydania v roku 2014 sa podieľal majster zvuku Ing. Juraj Ďuriš.
Teoretické pozadie realizácie a overovanie prípravných nahrávok.

Podstata hlavného psychofyziologického účinku spojenia hudby a slova spočíva, v zmiernení vplyvu tzv. vmedzerených asociácií a negatívnych emócií poslucháča. Tieto vmedzerené asociácie predstavujú rôzne rušivé myšlienky, predstavy, spomienky, obavy, neistota, alebo aj pociťovanie bolesti. Výsledky boli mimoriadne povzbudivé. V mnohých prípadoch experimentálneho overovania prípravných nahrávok na rôznych pracoviskách po celom Československu, dochádzalo u probantov, pri optimálnom hudobno-slovnom kontrapunkte až ich blokovaniu.

Na tomto, z hľadiska účinku cennom blokovaní negatívnych, rušivých asociácií a emócií má významný, ak nie rozhodujúci podiel vhodná hudba. Táto zasahuje primárne podkôrové centrá a viac pravú mozgovú hemisféru ako ľavú. Vyvoláva príjemné, utlmujúce pocity, ktoré následne znižujú aktivitu šedej kôry mozgovej, čím ju pripravujú na prijatie ďalších súbežne znejúcich zvukových signálov, najme reči. Týmto spôsobom sa vytvára možnosť účinného globálneho ovplyvnenia “zasiahnutia“ oboch hemisfér a viacerých vrstiev mozgu a psychicky človeka.
Masívnosť súčasného pôsobenia hudby a slova sa prejavuje efektom synergie, ktorý nemožno považovať len za lineárny súčet dvoch činiteľov. Opakované merania poklesu aktivačnej úrovne organizmu človeka, poklesu jeho neuropsychickej tenzie pri vývoji Psychobalzamu, to objektívne preukázali. Efekt súzvuku slova a hudby bol signifikantne výraznejší ako tomu bolo iba pri prednese štandardnej predlohy samotných predspánkových sugescií, alebo len pri po počúvaní podkladovej predspánkovej hudby.

Uvedené konštatovanie sa opierajú o objektívne merania bio-elektrickej aktivity, prostredníctvom kožno-galvanického reflexu, ktorého pokles nie je ovplyvniteľný vôľou.

Viac TU

HUDBA A SPÁNOK

Poézia a hudba

Poézia a hudba 

V súkromnom archíve sme našli jednu stratenú, vzácnu nahrávku z televízneho vysielania Štúdia Košice, niekedy začiatkom 80-tych rokov. Nahrávka sa žiaľ zachovala len v audio formáte.

V literárnom pásme venovanom poézii Jána BUZÁSSYHO 

účinkujú:

Len hudba povie doslova i čo sa nepomestí do slova
source: Profimedia, Slovakiana, TASR, upravované NeroPhotoSnap

Ján Buzássy - Znelec
Výber básní zo zbierky sa zobrazí po kliknutí na obrázok.

Réžiu má Ernest WEIDLER, rozhlasový redaktor, publicista a moderátor, známy svojím vzťahom k poézii a hudbe.

Hudba a poézia Jána Buzássyho, réžia Ernest Weidler
Ernest Weidler

Domnievame sa, že hoci je táto nahrávka poznamenaná časom, nesie v sebe odkaz o ktorom hodno rozmýšľať . Popri tom sa domnievame, že jej katarzný, očistný účinok môže mnohým priniesť úľavu.

P.S. - ak má  niekto kvalitnejšiu audio, alebo nebodaj video kópiu ozvite sa nám. Ďakujeme!

V knihe rozhovorov Jána Štrassera s Jánom Buzássym "Byť svoj" vedú dialóg dvaja básnici, prekladatelia, bývalí redaktori, majú teda veľa spoločných tém. Nezostávajú však len pri literárnych témach, dostávajú sa k podstatným veciam človeka – Jána Buzássyho, ktorý v roku 2020 oslávil krásne životné jubileum – 85 rokov. Ukážky z jeho poézie, ktoré sám číta, vyšli s knihou "Byť svoj" na priloženom CD v Literárnom informačnom centre. Knihu si môžete objednať tu: https://www.litcentrum.sk/dielo/byt-s...

… a ešte dva medailóny poézie recitovanej jej autormi. 

 

Básnická zbierka „Oči sú horké pramene“ Emila Komárika je vyznaním lásky k životu, k žene, k prírode vôkol nás i v nás. Fascinujúca a pokorná úprimnosť intímneho vyznania zrelého muža, mnohoročného pedagóga a skúseného psychológa môže osloviť každého vnímavého poslucháča, či poslucháčku.

Emil Komárik Oči sú horké plamene Hudba a poézia

Oči sú horké plamene Hudba a poézia

V recitáli boli použité výňatky z hudobných skladieb:
Acoustic Alchemy - Fire of the Heart
Armik –Amor 
Francisco Tarrega - Estudio In E 
Claude Ciari - Jeux Interdits 
Acoustic Alchemy-Amanecer 
Latin Guitar – Nosotros 
Ana Vidovič – J.S.Bach - Cello Suite No.1 In G-Maj Bwv 1007 – Sarabande 
Armik – Guitar Romance 
Ana Vidovič - Malats - Serenata Espanola 
Johny Guitar and his Friends- Autumn 
Leaves Kenny Sultan - Blues Shuffle In E 
Kenny Sultan – Opening 
Claude Ciari - La Playa 
Solomon Lytle - B.Smetana - Die Moldau aus Ma Vlast solo guitar version 
Ana Vidovič - W.A.Mozart - Variation on theme from The Magic Flute, op.9

„Verše zo šuplíka“

Len málo zrelých mužov píše poéziu a ešte menej je takých, o ktorých to vieme. Väčšinou ju píšu “do šuplíka” a neradi ho otvárajú. O Ivanovi Seifertovi to možno povedať tiež. Patrí medzi nich. Veľa rokov mi trvalo kým som ho prehovoril aby niektoré básne z toho „šuplíka“ vytiahol. Nedal sa, nechcel , ale nakoniec s rozpakmi súhlasil a vybral zopár z nich, ako osobnú výpoveď jedného obdobia svojho života. Nazval ju “Roztrúsené myšlienková pomätenosť”. Zrejme chcel týmto – až sebaironickým pomenovaním výberu básní, ktoré sa odhodlal aj sám predniesť – vystihnúť nielen svoje vtedajšie pocity, myšlienky a idey, ale paradoxne vyvolať aj úsmevy poslucháčov, ktorí sa v tých veršoch možno nájdu. Nehľadajte v nich veľké rýmy, ani veľké básnické obraty. Ivanova poézia je neemocionálna, vlastne je to realistická poetizujúca próza. Už z prvých veršov poznáme, že je tak trochu aj recesiou zo sveta nás ľudí, ktorým často v každodennom pachtení uniká podstata života a tajomstvá jeho krásy. Som rád, že som mohol prispieť k tomu aby táto poézia uzrela svetlo sveta a jej verše oživené samotným autorom zaznejú v priestore.

Ivan Seifert poézia

V pásme boli použité výňatky hudobných skladieb z albumov: 
Acoustic Blues Guitar, - Kenny Sultan 
Pure Acoustic (2010), - John Wiliams 
Amaneger, - Acoustik Alchemy, 
Spanisch Guitar, - Various Artist 
Rain Dancer, For Anette, 
Armik La Playa vol.1, Jeux Interdits, 
Claude Ciari Autumn Leaves, 
Johny Guitar, Guitar Music, 
Antonio Lauro.  Suite(2007) 

viac na TU

Ďalšie skvostné pripomienky

 

Hľadanie zmyslu existencie

FÚZIA MÚZ

FÚZIA MÚZ (nová rozhlasová tvorba) VIAC TU

 

blog napísal a editoval Milan Kožiak