Chýba tretia ruka

IT zamestnanci žijú v permanentnom strese

IT zamestnanci žijú v permanentnom strese

Až 82 % európskych a 85 % ame­ric­kých informatikov priz­ná­va, že prá­ca výrazným spô­so­bom ov­plyv­ňu­je ich osob­ný ži­vot. Pod­ľa vý­sled­kov štú­die res­pon­den­tov trá­pi ne­dos­ta­tok ča­su strá­ve­né­ho so svo­ji­mi deť­mi, os­la­be­né vzťa­hy s pria­teľ­mi a ro­di­nou, ne­dos­ta­tok spán­ku v dôs­led­ku pra­cov­né­ho vy­ťa­že­nia, atď.

Ok­rem to­ho vý­znam­né množ­stvo mladých opý­ta­ných IT pra­cov­ní­kov vy­ka­zu­je pod­prie­mer­nú fy­zic­kú kon­dí­ciu a štvr­ti­na z nich do­kon­ca tr­pí psychickými prob­lé­ma­mi.

výpoveď jedného z nich TU

IT zamestnanci žiju v strese

69 % IT ad­mi­nis­trá­to­rov zvažuje zme­nu za­mes­tna­nia pre veľ­ký pra­cov­ný stres. K naj­viac ci­to­va­ným prí­či­nám pra­cov­né­ho stre­su pat­ri­a po­žia­dav­ky ma­na­žé­rov, prístup u­ží­va­te­ľov a ná­roč­né ter­mí­ny. Pries­kum tiež zis­til, že IT pro­fe­sio­ná­li ma­jú veľ­ké množ­stvo nep­rep­la­te­ných nad­ča­so­vých ho­dín, keď 34 % z nich si roč­ne nad­pra­cu­je ek­vi­va­lent ďal­ších 12 pra­cov­ných týž­dňov.

Pries­kum ana­ly­tic­kej fir­my Opi­nion Mat­ters sa us­ku­toč­nil na viac ako 400 res­pon­den­toch z ra­dov IT pra­cov­ní­kov z EÚ a v Spo­je­ných štá­toch, pra­cu­jú­cich v or­ga­ni­zá­ciách, kde pra­cu­je od 10 do 500 za­mes­tnan­cov. Tým bo­la po­lo­že­ná otáz­ka na úro­veň stre­su v prá­ci, ná­zo­ry na hlav­né stre­so­vé fak­to­ry a na to, ako ten­to stres ov­plyv­ňu­je ich osob­ný a pro­fe­sij­ný ži­vot.

 Zdroj: http://www.itnews.sk

Stress at work infographics.jpg

stres admin women IT zamestnanci žiju v strese
IT zamestnanci žiju v strese

Veľ­ká časť pra­cov­né­ho stre­su IT ad­mi­nis­trá­to­rov vzni­ká ok­rem iné­ho v dôs­led­ku po­žia­da­viek pou­ží­va­te­ľov, kto­rým čas­to chý­ba­jú zá­klad­né zna­los­ti prá­ce s po­čí­ta­čom. Res­pon­den­ti pries­ku­mu nap­rík­lad uvied­li, že dos­tá­va­jú veľ­ké množ­stvo po­žia­da­viek pre „po­ru­chu“ po­čí­ta­ča nep­ri­po­je­né­ho do elek­tric­kej sie­te, pri vy­lia­tí te­ku­ti­ny do po­čí­ta­ča či pri ve­do­mom opa­ko­va­nom sťa­ho­va­ní rov­na­ké­ho škod­li­vé­ho ob­sa­hu.

Kľú­čo­vé zis­te­nia za­hŕňa­jú:

 • 67 % IT per­so­ná­lu vy­hlá­si­lo, že ich prá­ca je jeden stres;
 • 36 % pra­cov­ní­kov strá­ca so­ciál­ne väz­by v dôs­led­ku rie­še­nia prob­lé­mov v nad­ča­so­vých ho­di­nách;
 • ďal­ším 36 % chý­ba väč­ší kon­takt s ro­di­nou pre vy­so­ké ná­ro­ky na osob­ný čas;
 • 28 % tr­pí ne­dos­tat­kom spán­ku;
 • 19 % res­pon­den­tov ocho­re­lo v dôs­led­ku stre­su, čo je o 4 % viac než v mi­nu­lom pries­ku­me;
 • v sú­vis­los­ti so za­mes­tna­ním sa roz­pad­li ale­bo bo­li váž­ne na­ru­še­né par­tner­ské vzťa­hy u 16 % pra­cov­ní­kov;
 • 24 % ľu­dí cí­ti, že sú v ok­ru­hu svo­jich zná­mych či v ro­di­ne oso­bou naj­viac za­ťa­že­nou stre­som.

IT pra­cov­ní­ci sú ta­kis­to jed­na zo sku­pín, kto­ré pra­cu­jú nad rá­mec maximál­ne 48-ho­di­no­vé­ho pra­cov­né­ho týž­dňa sta­no­ve­né­ho zá­kon­mi EÚ. V prie­me­re pra­cu­jú res­pon­den­ti pries­ku­mu o 6 ho­dín viac, ako je ich sta­no­ve­ný pra­cov­ný čas. 20 % per­so­ná­lu od­pra­cu­je do­kon­ca 8 – 12 ho­dín nad­ča­sov týž­den­ne. K veľmi podobným výsledkom dospeli výskumníci i v Čechách a na Slovensku.

IT zamestnanci žiju v strese

Ve­se­lé prí­ho­dy z IT

Aby bo­lo mož­né po­cho­piť, čo spô­so­bu­je ta­kú vy­so­kú úro­veň stre­su me­dzi IT per­so­ná­lom, bo­la po­lo­že­ná res­pon­den­tom otáz­ka na naj­bi­zar­nej­šie, naj­hlú­pej­šie či inak frus­tru­jú­ce ve­ci, kto­ré sa im sta­li:

 • Kon­co­vý pou­ží­va­teľ bol po­žia­da­ný, aby ot­vo­ril Win­dows – vzal to dos­lo­va a ot­vo­ril ok­ná v mies­tnos­ti.
 • Op­ra­va či vý­me­na za­ria­de­ní, do kto­rých pou­ží­va­te­lia opa­ko­va­ne udie­ra­li.
 • Pou­ží­va­teľ zdvi­hol he­ve­rom auto a po­dop­rel ko­le­so fi­rem­ným lap­to­pom – s fa­tál­ny­mi dôs­led­ka­mi.
 • Pou­ží­va­teľ­ka sa sťa­žo­va­la, že v jej po­čí­ta­či vy­čí­ňa duch, keď sa IT pra­cov­ník vzdia­le­ne pri­po­jil k jej PC, aby vy­rie­šil tech­nic­ký prob­lém.IT zamestnanci žiju v strese

A dl­ho­do­bo naj­po­pu­lár­nej­šie sú sťaž­nos­ti na ne­funkč­ný po­čí­tač či tla­čia­reň, pri kto­rých si pou­ží­va­te­lia nev­šim­li, že sú vy­pnu­té. 

IT zamestnanci žijú v strese aj našou zásluhou
Prečo som sa naučil autogénny tréning ? - výpoveď mladého informatika 

 

Ak chcete – skutočne účinne a dlhodobo – predísť takýmto stavom môžete si pozrieť (vypočuť) ďalšie články (audio) na tejto stránke. 

napríklad TU

IT zamestnanci žiju v strese

5 odpovedí na „IT zamestnanci žijú v permanentnom strese“

 1. Thanks for sharing, this is a fantastic blog post. Much obliged.

 2. Využila som tú možnosť stretnutia s Dr. Kožiakom. Snáď dokážem, s jeho pomocou prelogovať moje nočné biorytmi. Hoci viem, že to záleží najmä na mne, lenže… Ďakujem WordPress- ákom!

 3. Dostať tak na tú konzultáciu WodCompu moju „milovanú“ šéfku. Tá by to potrebovala ako „soľ“.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

“*LEN HUDBA POVIE DOSLOVA I ČO SA NEPOMESTÍ DO SLOVA” *

This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International