Archívy kategórie: TRÉNING PSYCHICKEJ KONDÍCIE A ODOLNOSTI VOČI STRESU

TRÉNING PSYCHICKEJ KONDÍCIE A ODOLNOSTI VOČI STRESU

TRÉNING PSYCHICKEJ KONDÍCIE A ODOLNOSTI VOČI STRESU

CIEĽ kurzu

Doterajšie kurzy “proti stresu” pre zamestnancov boli zväčša zamerané na základné poznatky duševnej hygieny v práci a bežnom živote človeka, správnej komunikácie, pozitívneho vnímania a zdravého sebapresadzovania. Tréning psychickej kondície a odolnosti voči psychickej záťaži a stresu umožňuje osvojenie reálne fungujúcich a efektívnych postupov autoregulácie vlastných psychických stavov a procesov. To vytvára podmienky pre ďalší rozvoj osobnosti, zlepšenie neuropsychickej kondície a podávanie kvalitných pracovných výkonov i v náročných podmienkach.

AUTOGÉNNY TRÉNING (hlavná metóda kurzu)

Existuje celý rad prístupov meniacich pracovnú atmosféru, firemnú kultúru, zvyšujúcich efektívnosť komunikácie a v konečnom dôsledku aj prosperitu celých organizácií. Ich ťažisko však spočíva viac v sociálno-psychologickej rovine ako v rovine individuálnej, osobnej zmeny vlastného správania a prežívania.

V tomto smere dnes trh ponúka celý rad rôznych, viac či menej exaktných návodov a metód sľubujúcich rýchlu zmenu v  správaní, prežívaní a výkonnosti človeka. Len niekoľko z nich spĺňa kritéria vedecky overených metód, prinášajúcich dlhodobý pozitívny efekt, nezasahujúcich do hodnotovej integrity osobnosti a jej kultúrnej identity. Medzi najprepracovanejšie metódy v tomto smere, využiteľné najmä v oblasti riadenej kultivácie profesionálneho zdravia a profesionálnej zdatnosti jedincov  patrí AUTOGÉNNY TRÉNING (AT) vyvinutý nemeckým lekárom J. H.  Schultzom.

Podľa celého radu našich i zahraničných autorov sa  AT stal nielen najrozšírenejšou psychoterapeutickou a psychohygienickou technikou, ale v posledných 20 – tich rokoch sa stáva aj účinnou psychoprofylaktickou metódou, v kontexte prevencie zlyhania ľudského činiteľa v pracovnej sfére.

Popri naznačenom prínose autogénneho tréningu v pracovnej oblasti, je neoceniteľný aj jeho individuálny, osobný prínos. Vedie k objektívnemu zlepšeniu telesného a duševného zdravia v mnohých oblastiach (kardiovaskulárne a tráviace ťažkosti, tréma, nespavosť, atď.). Tiež k zlepšeniu sebauvedomenia, zvýšeniu integrity vlastnej osobnosti a nakoniec, v prípade jeho dlhodobejšieho využívania i k jej rozvoju a racionálnej prestavbe To býva často významnou motiváciou účastníkov kurzov organizovaných zamestnávateľom.

Z výhod, ktoré  autogénny tréning prináša zdravému človeku udávajú absolventi autogénneho výcviku zvyčajne, že:
 • sa stávajú nenápadne pokojnejšími, vyrovnanejšími a vedia lepšie kontrolovať svoje emocionálne reakcie.
 • dokážu viac tlmiť nežiaduce návyky a nutkavé pocity
 • vedia získať odstup od emocionálnych reakcií iných ľudí, čím zlepšujú svoje sociálne správanie a zvládanie náročnejších životných situácií
 • dokážu sa lepšie adaptovať na realitu, vrátane akceptovania situácií neriešiteľných a nimi neovplyvniteľných
 • si uvedomujú postupný nárast dôvery v seba samého, zodpovednosť za svoje zdravie, za využitie svojich schopností. To  sa prejavuje lepšou organizáciou vlastného času a väčšou vytrvalosťou pri dosahovaní vytýčených cieľov
 • po zvládnutí základného stupňa udávajú, že sa dokážu i v nepriaznivých podmienkach lepšie sústrediť na vykonávanú činnosť a úspešne ju dokončiť.

 

Uvedené konštatovania sa opierajú o poznatky mnohých domácich a zahraničných odborníkov. Tiež o  viac ako 30 ročné skúsenosti lektora, ktorý túto metódu uplatňoval v psychologickej príprave rozhlasových a televíznych moderátorov, adeptov herectva, žurnalistiky, bankových manažérov.  Tiež v príprave vrcholových športovcov (tenis, krasokorčuľovanie, ľahká atletika, vzpieranie, lyžovanie) a aj napr. pri výcviku pilotov.. Popri tom sa zaoberal vývojom psychologických metód založených na spojení muzikoterapie a AT. Tieto metódy sú odbornej i laickej verejnosti známe pod názvami Psychobalzam (OPUS 1985, 1993) a Psychosiesta (SRo 1987). Ním realizovaný kurz autogénneho tréningu, bol opakovane vysielaný Slovenským rozhlasom  a v roku 1994 ocenený medailou Svetovej zdravotníckej organizácie.

Celý AUDIO kurz autogénneho tréningu nájdete  TU.

Kompetencia: odolnosť voči stresu
J.H. SchultzHašto
anglL

 

handbuch_autogenes_training-9783423362085

 

 

 

 

 

 

 

Autogénny tréning Lobzin Rešetnikov

Autogénny tréningHans Lindeman

 

 

 

 

 

 

Autogénny tréning Konig di Pol

Geist

 

 

 

 

 

1456773_1447244152162536_205957567_n

Autogenní trénink cesta k

 

 

 

 

 Autogenní trénink pro děti

 

 

Autogénny tréning – osnova kurzu pre zamestnancov

Osnova kurzu

určeného zamestnancom organizácií a firiem.

Príručka AT titl

     I. lekcia
 • zahájenie kurzu v úvodnej besede s účastníkmi, anketa  „prečo sa chcem zúčastniť kurzu, čo od neho očakávam“
 • základné informácie o AT, jeho možnosti i medze, podmienky nácviku, kto môže a kto by nemal cvičiť AT, diskrétnosť zvyšuje účinnosť
 • o relaxácii v súvislostiach, „tajomstvo autosugescie“, moc slova, alebo „Ako vyrobiť zlato“ – príbeh alchymistu
 • PRAKTICKÝ NÁCVIK pocitu ŤIAŽE, prvého cviku AT, prvého písmena abecedy autosugescie (hudobno-slovná relaxácia)
 • skupinový rozhovor, vyjadrenia cvičiacich k sprievodným pocitom a zážitkom
 • inštrukcie k domácim cvičeniam, ich organizácia, spôsob koncentrácie na predstavy
 • päť zásad pre začínajúcich, individuálne konzultácie
 • II. lekcia
 • „Ako sme cvičili doma?“, odpovede na otázky cvičiacich, doplnkové inštrukcie, usmernenie
 • „sila autosugescie“ – príbeh horolezca, príbeh rozhlasového moderátora, opernej speváčky
 • PRAKTICKÝ NÁCVIK pocitu TEPLA, svalová relaxácia, druhý cvik AT, druhé písmeno abecedy autosugescie (hudobno-slovná relaxácia)
 • skupinový rozhovor, vyjadrenia cvičiacich k sprievodným pocitom a zážitkom
 • inštrukcie k domácim cvičeniam, ich organizácia, spôsob koncentrácie na predstavy
 • individuálne konzultácie
 • III. lekcia
 • „Ako sme cvičili cez týždeň?“ odpovede na otázky cvičiacich, doplnkové inštrukcie
 • „Čo vieme o dýchaní?“ – malá anketa
 • PRAKTICKÝ NÁCVIK relaxovaného dýchania, nácvik skrátenej verzie AT, „objavovanie dýchania“ tretieho písmena abecedy autosugescie (hudobno-slovná relaxácia)
 • relaxácia ako regenerácia organizmu, zlepšenie metabolizmu až na bunečnej úrovni
 • inštrukcie k domácim cvičeniam, ich organizácia, spôsob koncentrácie na predstavy
 • individuálne konzultácie
 • IV. lekcia
 • „Ako sme cvičili cez týždeň?“ odpovede na otázky cvičiacich, doplnkové inštrukcie
 • PRAKTICKÝ NÁCVIK pocitu SRDCA, objavovanie zážitku tepla tepu a srdca štvrtého cviku AT, štvrtého písmena abecedy autosugescie (hudobno-slovná relaxácia)
 • „Ako zvýšiť svoje IQ“ – podľa Sokrata
 • „Dovtedy sa chodí s krčahom po vodu …“, ekológia duše, synergia vplyvov
 • úcta k srdcu, ako úcta k sebe, k daru života, k iným ľuďom
 • inštrukcie k domácim cvičeniam, ich organizácia, spôsob koncentrácie na predstavy
 • individuálne konzultácie
 • V. lekcia
 • zdieľanie skúseností z domácich cvičení
 • PRAKTICKÝ NÁCVIK nácvik skrátenej verzie AT, objavovanie pocitu tepla v brušnej krajine piateho písmena abecedy autosugescie (hudobno-slovná relaxácia )
 • algoritmus piateho cviku
 • inštrukcie k domácim cvičeniam, ich organizácia, spôsob koncentrácie na predstavy
 • individuálne konzultácie
 • VI. lekcia
 • zdieľanie skúseností z domácich cvičení
 • PRAKTICKÝ NÁCVIK „chladu na čele“, šiesteho cviku AT, posledného písmena abecedy autosugescie
 • algoritmus šiesteho cviku
 • inštrukcie k domácim cvičeniam, ich organizácia, spôsob koncentrácie na predstavy
 • individuálne konzultácie
 • VII. lekcia
 • zdieľanie skúseností z domácich cvičení
 • uplatňovanie AT v rôznych životných a pracovných situáciách
 • technika mikrotréningu a bleskovej koncentrácie
 • „Čo sa stalo na palube APOLLO 11?“ mentálny tréning
 • „Ako prekonať sám seba“ (Oto Zaremba)“
 • „Štvoritý rittberger na psychologickom pracovisku“ – ideomotorický tréning (Jozef Sabovčík)

 

Inštrukcie na využitie univerzálnej varianty autogénneho tréningu v rôznych situáciách:

 • na upokojenie a zbavenie emocionálneho napätia
 • pri formovaní žiaducich postojov a vlastností
 • pri odvykaní  od škodlivých návykov
 • uplatňovanie tzv. bleskovej koncentrácie a odpútavania sa od rušivých vplyvov
 • náčrt možností ideomotorického uplatnenia autogénneho tréningu pri mentálnej príprave na verejné a mediálne vystúpenia, športové výkony, spev, skúškové situácie, hudobná interpretácia, atď.
 • inštrukcie k domácim cvičeniam, ich organizácia, spôsob koncentrácie na predstavy
 • Domáca úloha – Test integrity osobnosti a odolnosti voči záťaži a stresu.
 • VIII lekcia       Záverečné stretnutie
 • Skupinové, anonymné vyhodnotenie výsledkov testu integrity osobnosti a odolnosti voči záťaži a stresu.
 • záverečná beseda spojená s imaginatívnym výletom
 • Čo nového ste zásluhou AT poznali a objavili?“
 • „Splnil kurz vaše očakávanie?“
 • „Len hudba povie doslova i čo sa nepomestí doslova“
 • Imaginatívna hudobno-slovná relaxácia PSYCHSIESTA, vyšší stupeň AT
 • Čo je to? – úspech v živote i v práci.

Autogénny tréning – osnova kurzu pre zamestnancov

Organizačné predpoklady

Maximálny počet účastníkov jednej skupiny: 12 osôb a menej.

Trvanie kurzu:  7 +1  lekcií s odstupom týždňa, prípadne dvoch týždňov

Začiatok lekcií.: optimálne po 15 hod,

Čas trvania jednej lekcie: 2 hod.

Optimálny je paralelný beh 2 skupín. Najmä z hľadiska absencie účasti z pracovných a iných osobných dôvodov.

Tichá, nerušená miestnosť, s možnosťou zatmenia, prípadne s regulovaným osvetlením.

Pohodlné kreslá (ideálne s opierkou hlavy).

Video projektor a kvalitnejšie audioreprodukčné zariadenie.

Autogénny tréning – osnova kurzu

Vyjadrenia zamestnancov a manažérov o prínose autogénneho tréningu

Uplatnenie autogénneho tréningu v práci